ยโสธร เขต 3 อ.ทรายมูล

          สาขาลำดับที่  103   วันที่รับตำแหน่ง 28 มี.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 06 ธ.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 27 มี.ค. 2561
สาขาพรรค ยโสธร เขต 3 อ.ทรายมูล                
ที่ตั้งสาขาพรรค 94 ม.3 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายทองอินทร์ เวฬุวนารักษ์
  1. นายทองอินทร์ เวฬุวนารักษ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายทองอินทร์ เวฬุวนารักษ์ ประธานสาขาพรรค ทำนา
 • นายนคร ศรีมันตะ
  2. นายนคร ศรีมันตะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายนคร ศรีมันตะ รองประธานสาขาพรรค ทำนา
 • นางอภิรนันท์ ศรีมันตะ
  3. นางอภิรนันท์ ศรีมันตะ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางอภิรนันท์ ศรีมันตะ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายคำพา เวฬุวนารักษ์
  4. นายคำพา เวฬุวนารักษ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายคำพา เวฬุวนารักษ์ รองเลขานุการ ทำนา
 • นายยงยุทธ แซ่ตั้ง
  5. นายยงยุทธ แซ่ตั้ง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายยงยุทธ แซ่ตั้ง เหรัญญิก ค้าขาย
 • นายศรายุทธ ชูรัตน์
  6. นายศรายุทธ ชูรัตน์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายศรายุทธ ชูรัตน์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางอมร วงษ์ศรีแก้ว
  7. นางอมร วงษ์ศรีแก้ว
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางอมร วงษ์ศรีแก้ว โฆษกสาขาพรรค ค้าขาย
 • นายคำสาย พันธ์เลิศ
  8. นายคำสาย พันธ์เลิศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายคำสาย พันธ์เลิศ กรรมการ ค้าขาย
 • นายคำพา เวฬุวนารักษ์
  9. นายคำพา เวฬุวนารักษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายคำพา เวฬุวนารักษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางนุชจรี ศรีมันตะ
  10. นางนุชจรี ศรีมันตะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางนุชจรี ศรีมันตะ กรรมการ ทำนา
 • นายสุริยา แสวงชัย
  11. นายสุริยา แสวงชัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสุริยา แสวงชัย กรรมการ ค้าขาย