ร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  33   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 12 ต.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2561
สาขาพรรค ร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 23/13 ถ.ทองทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-525575-6          โทรสาร  043-524619            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางอภิรนันท์ ศรีมันตะ
  1. นางอภิรนันท์ ศรีมันตะ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางอภิรนันท์ ศรีมันตะ ประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นางลำดวน นีละพันธ์
  2. นางลำดวน นีละพันธ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางลำดวน นีละพันธ์ รองประธานสาขาพรรค ทำนา
 • นางลำดวน พันละกา
  3. นางลำดวน พันละกา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางลำดวน พันละกา เลขานุการ ทำนา
 • นางมนัสนันท์ ไชยเสน
  4. นางมนัสนันท์ ไชยเสน
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  4 นางมนัสนันท์ ไชยเสน เหรัญญิก ทำนา
 • นายไพบูลย์ เหลืองวิเศษ
  5. นายไพบูลย์ เหลืองวิเศษ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายไพบูลย์ เหลืองวิเศษ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นายอดิศักดิ์ นุริมนต์
  6. นายอดิศักดิ์ นุริมนต์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายอดิศักดิ์ นุริมนต์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายภราดร กลางบุรัมย์
  7. นายภราดร กลางบุรัมย์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายภราดร กลางบุรัมย์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางดวงจันทร์ เวียงอินทร์
  8. นางดวงจันทร์ เวียงอินทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางดวงจันทร์ เวียงอินทร์ กรรมการ ทำนา
 • นางพัฒนา อามาตมนตรี
  9. นางพัฒนา อามาตมนตรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางพัฒนา อามาตมนตรี กรรมการ ค้าขาย
 • นายแสวง นุริตมนต์
  10. นายแสวง นุริตมนต์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายแสวง นุริตมนต์ กรรมการ ทำนา
 • นายสวาสดิ์ ชมภูวิเศษ
  11. นายสวาสดิ์ ชมภูวิเศษ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสวาสดิ์ ชมภูวิเศษ กรรมการ ทำนา