ร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เสลภูมิ

          สาขาลำดับที่  109   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ก.พ. 2545    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค ร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เสลภูมิ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 176 ม.7 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ 043-53353                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายยงยุทธ ขัติยนนท์
  1. นายยงยุทธ ขัติยนนท์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานสาขาพรรค ทนายความ
 • นายอมร นิชกรรม
  2. นายอมร นิชกรรม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอมร นิชกรรม รองประธานสาขาพรรค ข้าราชการบำนาญ
 • นางบังอร เดชศรี
  3. นางบังอร เดชศรี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางบังอร เดชศรี เลขานุการ ค้าขาย
 • นางวัลจิต สุขเสนา
  4. นางวัลจิต สุขเสนา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางวัลจิต สุขเสนา รองเลขานุการ ค้าขาย
 • นางบัวบาน ขัติยนนท์
  5. นางบัวบาน ขัติยนนท์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางบัวบาน ขัติยนนท์ เหรัญญิก ค้าขาย
 • นายเจริญ ไกรยกาศ
  6. นายเจริญ ไกรยกาศ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเจริญ ไกรยกาศ นายทะเบียนสมาชิกสาขา เกษตรกร
 • นายนนทนันท์ คามวัลย์
  7. นายนนทนันท์ คามวัลย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นายนนทนันท์ คามวัลย์ กรรมการ เกษตรกร
 • นายณรงค์ เสื่่อมใส
  8. นายณรงค์ เสื่่อมใส
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายณรงค์ เสื่่อมใส กรรมการ เกษตรกร
 • นางประดับดวง พิลาศเอมอร
  9. นางประดับดวง พิลาศเอมอร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางประดับดวง พิลาศเอมอร กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นางคำใหม่ ไกรยกาศ
  10. นางคำใหม่ ไกรยกาศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางคำใหม่ ไกรยกาศ กรรมการ เกษตรกร
 • นายเรืองศักดิ์ เดชทวี
  11. นายเรืองศักดิ์ เดชทวี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายเรืองศักดิ์ เดชทวี กรรมการ ข้าราชการบำนาญ