อำนาจเจริญ เขต 2

          สาขาลำดับที่  94   วันที่รับตำแหน่ง 04 ต.ค. 2554
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 13 มิ.ย. 2541    วันที่ครบวาระ 03 ต.ค. 2556
สาขาพรรค อำนาจเจริญ เขต 2                 
ที่ตั้งสาขาพรรค 9 ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 086-7251373 อิม          โทรสาร  045-270699            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายอ่อนสี บัวภาเรือง
  1. นายอ่อนสี บัวภาเรือง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายอ่อนสี บัวภาเรือง ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.อมรรัตน์ สุเลิศ
  2. น.ส.อมรรัตน์ สุเลิศ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 น.ส.อมรรัตน์ สุเลิศ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางเรียม ประทุมชาติ
  3. นางเรียม ประทุมชาติ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางเรียม ประทุมชาติ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายอนุทิน ลัทธิมนต์
  4. นายอนุทิน ลัทธิมนต์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  4 นายอนุทิน ลัทธิมนต์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายพีระพล มูลเกษร
  5. นายพีระพล มูลเกษร
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายพีระพล มูลเกษร เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายพินัย ปัจจัย
  6. นายพินัย ปัจจัย
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายพินัย ปัจจัย นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • น.ส. อัจฉรา เชื้อด้วง
  7. น.ส. อัจฉรา เชื้อด้วง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 น.ส. อัจฉรา เชื้อด้วง โฆษกสาขาพรรค เกษตรกร
 • นาย ประศาสน์ หาญจิตร
  8. นาย ประศาสน์ หาญจิตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นาย ประศาสน์ หาญจิตร กรรมการ รับจ้าง
 • นายจันทร์ ศิลาชัย
  9. นายจันทร์ ศิลาชัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายจันทร์ ศิลาชัย กรรมการ รับจ้าง
 • นายจำลอง บุญยัง
  10. นายจำลอง บุญยัง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายจำลอง บุญยัง กรรมการ รับจ้าง
 • นายสาย สังเกตุ
  11. นายสาย สังเกตุ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสาย สังเกตุ กรรมการ รับจ้าง