อุบลราชธานี เขต 3 อ.เขื่องใน

          สาขาลำดับที่  91   วันที่รับตำแหน่ง 16 ส.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 07 มี.ค. 2528    วันที่ครบวาระ 15 ส.ค. 2557
สาขาพรรค อุบลราชธานี เขต 3 อ.เขื่องใน                
ที่ตั้งสาขาพรรค 516 ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
โทรศัพท์ 082-1593046 (กระแต)          โทรสาร  045-203456            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นาย วิจิตร กาหลง
  1. นาย วิจิตร กาหลง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นาย วิจิตร กาหลง ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นาย เดชศักดิ์ บุญยู้
  2. นาย เดชศักดิ์ บุญยู้
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นาย เดชศักดิ์ บุญยู้ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประชา สุทธสิงห์
  3. นายประชา สุทธสิงห์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายประชา สุทธสิงห์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายประสิทธิ์ บุญวิไล
  4. นายประสิทธิ์ บุญวิไล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายประสิทธิ์ บุญวิไล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายกำพล กำลังแรง
  5. นายกำพล กำลังแรง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายกำพล กำลังแรง เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายวิไล บุ้งทอง
  6. นายวิไล บุ้งทอง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายวิไล บุ้งทอง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายจำนงค์ สีเทา
  7. นายจำนงค์ สีเทา
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายจำนงค์ สีเทา โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพรมมา บุญจริง
  8. นายพรมมา บุญจริง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายพรมมา บุญจริง กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมจิตร์ บุญเพ็ง
  9. นายสมจิตร์ บุญเพ็ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสมจิตร์ บุญเพ็ง กรรมการ รับจ้าง
 • นายทองอินทร์ ทองสรรค์
  10. นายทองอินทร์ ทองสรรค์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายทองอินทร์ ทองสรรค์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางจันเพ็ญ ทองไทย
  11. นางจันเพ็ญ ทองไทย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางจันเพ็ญ ทองไทย กรรมการ รับจ้าง