อุบลราชธานี เขต 8 อ.พิบูลมังสาหาร

          สาขาลำดับที่  31   วันที่รับตำแหน่ง 24 ก.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 มี.ค. 2526    วันที่ครบวาระ 23 ก.ย. 2558
สาขาพรรค อุบลราชธานี เขต 8 อ.พิบูลมังสาหาร                
ที่ตั้งสาขาพรรค 165 หมู่ 9 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ 045-485142          โทรสาร  087-9566685            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสงบ แพทย์เพียร
  1. นายสงบ แพทย์เพียร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสงบ แพทย์เพียร ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนิพัทธ์ ทองชุม
  2. นายนิพัทธ์ ทองชุม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายนิพัทธ์ ทองชุม รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางน้ำฝน สหพงษ์
  3. นางน้ำฝน สหพงษ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางน้ำฝน สหพงษ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางอธิจิตตา ขันแก้ว
  4. นางอธิจิตตา ขันแก้ว
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางอธิจิตตา ขันแก้ว รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายอวน ผลสอน
  5. นายอวน ผลสอน
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายอวน ผลสอน เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายมั่น บัวใหญ่
  6. นายมั่น บัวใหญ่
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายมั่น บัวใหญ่ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายบุญมา บุญเกลี้ยง
  7. นายบุญมา บุญเกลี้ยง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายบุญมา บุญเกลี้ยง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมหวัง ปนทอง
  8. นายสมหวัง ปนทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสมหวัง ปนทอง กรรมการ รับจ้าง
 • นายเดือน แสงงาม
  9. นายเดือน แสงงาม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายเดือน แสงงาม กรรมการ รับจ้าง
 • นางวันนา แก้วทร
  10. นางวันนา แก้วทร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางวันนา แก้วทร กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมพงษ์ เสาสิน
  11. นายสมพงษ์ เสาสิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสมพงษ์ เสาสิน กรรมการ รับจ้าง