เชียงราย เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  66   วันที่รับตำแหน่ง 26 มี.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 05 ก.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 25 พ.ค. 2561
สาขาพรรค เชียงราย เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 111/33 ม.19 ถ.สันติ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-748088                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเจริญ กาวิล
  1. นายเจริญ กาวิล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเจริญ กาวิล ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นายธนู บุรารักษ์
  2. นายธนู บุรารักษ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายธนู บุรารักษ์ รองประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นางสดศรี สุวรรณพัฒน์
  3. นางสดศรี สุวรรณพัฒน์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสดศรี สุวรรณพัฒน์ เลขานุการ ข้าราชการบำนาญ
 • นายสมชาย วุฒิชมภู
  4. นายสมชาย วุฒิชมภู
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสมชาย วุฒิชมภู รองเลขานุการ ค้าขาย
 • นายกัมพล ฐิติภัค
  5. นายกัมพล ฐิติภัค
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายกัมพล ฐิติภัค เหรัญญิก ค้าขาย
 • นายประยูร นิลนารถ
  6. นายประยูร นิลนารถ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายประยูร นิลนารถ นายทะเบียนสมาชิกสาขา ข้าราชการบำนาญ
 • นายดำรงค์ พัฒนานุภาพ
  7. นายดำรงค์ พัฒนานุภาพ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายดำรงค์ พัฒนานุภาพ โฆษกสาขาพรรค ค้าขาย
 • นางอดุมศรี ศิริบุญมา
  8. นางอดุมศรี ศิริบุญมา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางอดุมศรี ศิริบุญมา กรรมการ ข้าราชการบำนาญ
 • นายแก้ว อารีย์
  9. นายแก้ว อารีย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายแก้ว อารีย์ กรรมการ ทำนา
 • นายสิงห์คำ พันธุ์เดช
  10. นายสิงห์คำ พันธุ์เดช
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสิงห์คำ พันธุ์เดช กรรมการ ทำนา
 • นายเจริญ สิงห์บุตร
  11. นายเจริญ สิงห์บุตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายเจริญ สิงห์บุตร กรรมการ ค้าขาย