เชียงราย เขต 5 อ.เชียงของ

          สาขาลำดับที่  9   วันที่รับตำแหน่ง 05 เม.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 เม.ย. 2543    วันที่ครบวาระ 04 เม.ย. 2557
สาขาพรรค เชียงราย เขต 5 อ.เชียงของ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 291 ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว
  1. นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นางวิลาวรรณ์ นามวงศ์
  2. นางวิลาวรรณ์ นามวงศ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางวิลาวรรณ์ นามวงศ์ รองประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นางประกาย บุญประคอง
  3. นางประกาย บุญประคอง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางประกาย บุญประคอง เลขานุการ ค้าขาย
 • นางพรรณี ไชโย
  4. นางพรรณี ไชโย
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางพรรณี ไชโย รองเลขานุการ แม่บ้าน
 • นายสุบิน ชุมภูวงศ์
  5. นายสุบิน ชุมภูวงศ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสุบิน ชุมภูวงศ์ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • น.ส.เบญจมาศ ธนะสมบัติ
  6. น.ส.เบญจมาศ ธนะสมบัติ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.เบญจมาศ ธนะสมบัติ นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายพิพัฒน์ ไกลถิ่น
  7. นายพิพัฒน์ ไกลถิ่น
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายพิพัฒน์ ไกลถิ่น โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพิเชฐ เดชะกาศ
  8. นายพิเชฐ เดชะกาศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายพิเชฐ เดชะกาศ กรรมการ รับจ้าง