ตาก เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  219   วันที่รับตำแหน่ง 11 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2543    วันที่ครบวาระ 10 เม.ย. 2561
สาขาพรรค ตาก เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 698 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 055-511665          โทรสาร  055-513131            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางสำรวย กิจจา
  1. นางสำรวย กิจจา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางสำรวย กิจจา ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบรรจง ไคล้คง
  2. นายบรรจง ไคล้คง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายบรรจง ไคล้คง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางนภาพร ประดิษฐ
  3. นางนภาพร ประดิษฐ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางนภาพร ประดิษฐ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางจันทนา ไค้คง
  4. นางจันทนา ไค้คง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางจันทนา ไค้คง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางศิริลักษณ์ วรรณสุทธิ์
  5. นางศิริลักษณ์ วรรณสุทธิ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางศิริลักษณ์ วรรณสุทธิ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางประทุม ยะถา
  6. นางประทุม ยะถา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางประทุม ยะถา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายจรัส วิชัย
  7. นายจรัส วิชัย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายจรัส วิชัย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายไพโรจน์ กิจสวน
  8. นายไพโรจน์ กิจสวน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายไพโรจน์ กิจสวน กรรมการ รับจ้าง
 • นางสาวชราภรณ์ ทับแก้ว
  9. นางสาวชราภรณ์ ทับแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสาวชราภรณ์ ทับแก้ว กรรมการ รับจ้าง
 • นายหีด กาวีระ
  10. นายหีด กาวีระ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายหีด กาวีระ กรรมการ รับจ้าง
 • นายมางลัย จันดี
  11. นายมางลัย จันดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายมางลัย จันดี กรรมการ รับจ้าง