ตาก เขต 2 อ.แม่สอด

          สาขาลำดับที่  138   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 19 ต.ค. 2533    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค ตาก เขต 2 อ.แม่สอด                
ที่ตั้งสาขาพรรค 390/40 ม.2 ซ.แม่เมยซิตี้ ต.ท่าสายลาด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 055-564103          โทรสาร  055-564103            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสมจิตร สารปรีชาสกุล
  1. นายสมจิตร สารปรีชาสกุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสมจิตร สารปรีชาสกุล ประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายเจษฎา จักรพล
  2. นายเจษฎา จักรพล
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเจษฎา จักรพล รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางอารีย์ ครองแก้ว
  3. นางอารีย์ ครองแก้ว
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางอารีย์ ครองแก้ว เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสีโนน นุรังษี
  4. นายสีโนน นุรังษี
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสีโนน นุรังษี รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายสำรวม พันธุ์พืช
  5. นายสำรวม พันธุ์พืช
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสำรวม พันธุ์พืช เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายชวลิต วิกุลชัยกิจ
  6. นายชวลิต วิกุลชัยกิจ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายชวลิต วิกุลชัยกิจ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสมภพ ท้าววัฒนากุล
  7. นายสมภพ ท้าววัฒนากุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสมภพ ท้าววัฒนากุล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพนม แสงแปง
  8. นายพนม แสงแปง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายพนม แสงแปง กรรมการ รับจ้าง
 • นายธีระ กันทา
  9. นายธีระ กันทา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายธีระ กันทา กรรมการ รับจ้าง
 • นายทองสุข คำภีระ
  10. นายทองสุข คำภีระ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายทองสุข คำภีระ กรรมการ รับจ้าง
 • นางวันดี สิงหบุตร
  11. นางวันดี สิงหบุตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางวันดี สิงหบุตร กรรมการ รับจ้าง