ตาก เขต 3 อ.แม่ระมาด

          สาขาลำดับที่  231   วันที่รับตำแหน่ง 29 มี.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 20 ก.พ. 2544    วันที่ครบวาระ 28 มี.ค. 2557
สาขาพรรค ตาก เขต 3 อ.แม่ระมาด                
ที่ตั้งสาขาพรรค 156/1-2 ม.3 ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โทรศัพท์ 055-800626          โทรสาร  055-800626            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายประจวบ สิงหราช
  1. นายประจวบ สิงหราช
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายประจวบ สิงหราช ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบุญส่ง เคลือบวัง
  2. นายบุญส่ง เคลือบวัง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายบุญส่ง เคลือบวัง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุมาส วงษ์ปางมูล
  3. นายสุมาส วงษ์ปางมูล
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสุมาส วงษ์ปางมูล เลขานุการ รับจ้าง
 • นางชลอ ดีจิ๋ว
  4. นางชลอ ดีจิ๋ว
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางชลอ ดีจิ๋ว รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.เตือนใจ จันตา
  5. น.ส.เตือนใจ จันตา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.เตือนใจ จันตา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายอัสนีย์ สุวรรณเนตร
  6. นายอัสนีย์ สุวรรณเนตร
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายอัสนีย์ สุวรรณเนตร นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • น.ส.สำลี สังข์คำ
  7. น.ส.สำลี สังข์คำ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 น.ส.สำลี สังข์คำ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบุญคำ พันธ์ปัญญากรกุล
  8. นายบุญคำ พันธ์ปัญญากรกุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายบุญคำ พันธ์ปัญญากรกุล กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุทิน บุญจันทร์
  9. นายสุทิน บุญจันทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสุทิน บุญจันทร์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายตั๋น ฟูเต๊ป
  10. นายตั๋น ฟูเต๊ป
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายตั๋น ฟูเต๊ป กรรมการ รับจ้าง
 • นายปันแก้ว ก้อนนคร
  11. นายปันแก้ว ก้อนนคร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายปันแก้ว ก้อนนคร กรรมการ รับจ้าง