น่าน เขต 2 อ.เวียงสา

          สาขาลำดับที่  43   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ธ.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2558
สาขาพรรค น่าน เขต 2 อ.เวียงสา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 407/7 หมู่ 3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายจาตุรนต์ อินนา
  1. นายจาตุรนต์ อินนา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายจาตุรนต์ อินนา ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนิรันดร์ จันต๊ะ
  2. นายนิรันดร์ จันต๊ะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายนิรันดร์ จันต๊ะ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางจรวยพร อินสาคำ
  3. นางจรวยพร อินสาคำ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางจรวยพร อินสาคำ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางนุชนาถ อินวาทย์
  4. นางนุชนาถ อินวาทย์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางนุชนาถ อินวาทย์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายพินิตย์ ยอดรักษ์
  5. นายพินิตย์ ยอดรักษ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายพินิตย์ ยอดรักษ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายทอง วงค์ตุ้ย
  6. นายทอง วงค์ตุ้ย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายทอง วงค์ตุ้ย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมควร ธรรมวิชัย
  7. นายสมควร ธรรมวิชัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นายสมควร ธรรมวิชัย กรรมการ รับจ้าง
 • นายนิธิวัฒน์ คำน๊ะ
  8. นายนิธิวัฒน์ คำน๊ะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายนิธิวัฒน์ คำน๊ะ กรรมการ รับจ้าง
 • นายแฝง ยอดรักษ์
  9. นายแฝง ยอดรักษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายแฝง ยอดรักษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายวิจิตร สอนศิริ
  10. นายวิจิตร สอนศิริ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายวิจิตร สอนศิริ กรรมการ รับจ้าง