นครสวรรค์ เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  139   วันที่รับตำแหน่ง 09 ม.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 26 พ.ย. 2533    วันที่ครบวาระ 08 ม.ค. 2558
สาขาพรรค นครสวรรค์ เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 605/81 ถ.เอกมหาชัย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-220718                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายอรุณ กลัดปรี
  1. นายอรุณ กลัดปรี
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายอรุณ กลัดปรี ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายปภูมิ ซ่อนกลิ่น
  2. นายปภูมิ ซ่อนกลิ่น
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายปภูมิ ซ่อนกลิ่น รองประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นายธวัชชัย จิตศรัทธา
  3. นายธวัชชัย จิตศรัทธา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายธวัชชัย จิตศรัทธา เลขานุการ รับจ้าง
 • นายชัยรัตน์ ชูกุล
  4. นายชัยรัตน์ ชูกุล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายชัยรัตน์ ชูกุล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.อุษา ธำวงศ์ศักดิ์คุณ
  5. น.ส.อุษา ธำวงศ์ศักดิ์คุณ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.อุษา ธำวงศ์ศักดิ์คุณ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายศักดา กุลแจกล
  6. นายศักดา กุลแจกล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายศักดา กุลแจกล นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายธวัช โกสีย์
  7. นายธวัช โกสีย์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายธวัช โกสีย์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมนึก อึ่งทอง
  8. นายสมนึก อึ่งทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสมนึก อึ่งทอง กรรมการ รับจ้าง
 • นายวิโรจน์ จุ้ยเปีย
  9. นายวิโรจน์ จุ้ยเปีย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวิโรจน์ จุ้ยเปีย กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.สมพร แซ่ลี่
  10. น.ส.สมพร แซ่ลี่
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.สมพร แซ่ลี่ กรรมการ รับจ้าง
 • นายธีระ แตงอ่อน
  11. นายธีระ แตงอ่อน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายธีระ แตงอ่อน กรรมการ รับจ้าง