นครสวรรค์ เขต 5 อ.ตากฟ้า

          สาขาลำดับที่  21   วันที่รับตำแหน่ง 16 ส.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 26 ธ.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 15 ส.ค. 2557
สาขาพรรค นครสวรรค์ เขต 5 อ.ตากฟ้า          เขตเลือกตั้งที่  06    
ที่ตั้งสาขาพรรค 8 หมู่ที่1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ 056-242242                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายคมสัน สิทธิเลิศประสิทธิ์
  1. นายคมสัน สิทธิเลิศประสิทธิ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายคมสัน สิทธิเลิศประสิทธิ์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นางธนพร รอดตัว
  2. นางธนพร รอดตัว
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางธนพร รอดตัว รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายจำแลง คล้ามไทย
  3. นายจำแลง คล้ามไทย
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายจำแลง คล้ามไทย เลขานุการ รับจ้าง
 • นางสวาท มากพานิช
  4. นางสวาท มากพานิช
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสวาท มากพานิช รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายณรงค์  ทองมาก
  5. นายณรงค์ ทองมาก
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายณรงค์ ทองมาก เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายอธิพงษ์ อภิพันธุ์
  6. นายอธิพงษ์ อภิพันธุ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายอธิพงษ์ อภิพันธุ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายขจิต สิงห์ทอง
  7. นายขจิต สิงห์ทอง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายขจิต สิงห์ทอง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนักรบ นาคพงษ์
  8. นายนักรบ นาคพงษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายนักรบ นาคพงษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมศักดิ์ ศรียานุวัฒน์
  9. นายสมศักดิ์ ศรียานุวัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสมศักดิ์ ศรียานุวัฒน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายยวน เพ็ชรอินทร์
  10. นายยวน เพ็ชรอินทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายยวน เพ็ชรอินทร์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ชญานันทน์ สิทธิเลิศประสิทธิ์
  11. น.ส.ชญานันทน์ สิทธิเลิศประสิทธิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.ชญานันทน์ สิทธิเลิศประสิทธิ์ กรรมการ รับจ้าง