พิจิตร เขต 4 อ.ตะพานหิน

          สาขาลำดับที่  163   วันที่รับตำแหน่ง 26 มี.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 20 พ.ค. 2537    วันที่ครบวาระ 25 มี.ค. 2561
สาขาพรรค พิจิตร เขต 4 อ.ตะพานหิน                
ที่ตั้งสาขาพรรค 33 ม.1 ต.งิ้วรอย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทรศัพท์ 056-622513          โทรสาร  056-622512            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวัลลพ พามี
  1. นายวัลลพ พามี
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวัลลพ พามี ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมบัติ มหายนต์
  2. นายสมบัติ มหายนต์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสมบัติ มหายนต์ รองประธานสาขาพรรค ทำนา
 • นายไกรสร มหายนต์
  3. นายไกรสร มหายนต์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายไกรสร มหายนต์ เลขานุการ ทำนา
 • นางสาวช่อลดา ส้มแก้ว
  4. นางสาวช่อลดา ส้มแก้ว
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสาวช่อลดา ส้มแก้ว รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางจิตรา พามี
  5. นางจิตรา พามี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางจิตรา พามี เหรัญญิก แม่บ้าน
 • นายโสภณ ชาติกังวาลสนธิ์
  6. นายโสภณ ชาติกังวาลสนธิ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายโสภณ ชาติกังวาลสนธิ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา ธุรกิจส่วนตัว
 • นางพยูร คงเจริญ
  7. นางพยูร คงเจริญ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางพยูร คงเจริญ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางบุญนาค เทียนเหลือ
  8. นางบุญนาค เทียนเหลือ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางบุญนาค เทียนเหลือ กรรมการ แม่บ้าน
 • นายสัญญา มั่นสกุล
  9. นายสัญญา มั่นสกุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสัญญา มั่นสกุล กรรมการ รับจ้าง
 • นายชยพล สุขแสงนภา
  10. นายชยพล สุขแสงนภา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายชยพล สุขแสงนภา กรรมการ รับจ้าง
 • นางรัตนา นาแจ้ง
  11. นางรัตนา นาแจ้ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางรัตนา นาแจ้ง กรรมการ รับจ้าง