พะเยา เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  79   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ธ.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2558
สาขาพรรค พะเยา เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 76 ม.17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 086-1866626(คุณไก่)          โทรสาร  054-480318            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายมนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล
  1. นายมนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายมนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางนิตยา บุญนาวา
  2. นางนิตยา บุญนาวา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางนิตยา บุญนาวา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางลัดดาวัลย์ วงศ์ปัญญา
  3. นางลัดดาวัลย์ วงศ์ปัญญา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางลัดดาวัลย์ วงศ์ปัญญา เลขานุการ รับจ้าง
 • นางสุดา พันธ์วงศ์
  4. นางสุดา พันธ์วงศ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสุดา พันธ์วงศ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางลำดวน ทนานัน
  5. นางลำดวน ทนานัน
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางลำดวน ทนานัน เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเศก พุดสิน
  6. นายเศก พุดสิน
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเศก พุดสิน นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางศรีลา เครือธิ
  7. นางศรีลา เครือธิ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางศรีลา เครือธิ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางบานเย็น ค้าสม
  8. นางบานเย็น ค้าสม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางบานเย็น ค้าสม กรรมการ รับจ้าง
 • นางยอดเรือ เครือธิ
  9. นางยอดเรือ เครือธิ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางยอดเรือ เครือธิ กรรมการ รับจ้าง
 • นางปาวิณี มีป๋า
  10. นางปาวิณี มีป๋า
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางปาวิณี มีป๋า กรรมการ รับจ้าง
 • นางจิตราภรณ์ ยะนา
  11. นางจิตราภรณ์ ยะนา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางจิตราภรณ์ ยะนา กรรมการ รับจ้าง