พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้

          สาขาลำดับที่  202   วันที่รับตำแหน่ง 03 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 เม.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 02 เม.ย. 2558
สาขาพรรค พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้                
ที่ตั้งสาขาพรรค 213 ม.2 ต.สระ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56160
โทรศัพท์ 054-418282          โทรสาร  054-418287            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายบุญมี บุญมีตระกูล
  1. นายบุญมี บุญมีตระกูล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายบุญมี บุญมีตระกูล ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประสาท จันทะนะ
  2. นายประสาท จันทะนะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายประสาท จันทะนะ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธวัช มาไกล
  3. นายธวัช มาไกล
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายธวัช มาไกล เลขานุการ รับจ้าง
 • นายอนุวัฒน์ คนต่ำ
  4. นายอนุวัฒน์ คนต่ำ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายอนุวัฒน์ คนต่ำ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายวิโรจน์ ทรัพย์สมพงษ์
  5. นายวิโรจน์ ทรัพย์สมพงษ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายวิโรจน์ ทรัพย์สมพงษ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายคำ ฟักแก้ว
  6. นายคำ ฟักแก้ว
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายคำ ฟักแก้ว นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายอุรุพงษ์ คนต่ำ
  7. นายอุรุพงษ์ คนต่ำ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอุรุพงษ์ คนต่ำ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางกิมหา ทรัพย์สมพงษ์
  8. นางกิมหา ทรัพย์สมพงษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางกิมหา ทรัพย์สมพงษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายประสิทธิ์ สิทธิ
  9. นายประสิทธิ์ สิทธิ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายประสิทธิ์ สิทธิ กรรมการ รับจ้าง
 • นางยุภา สิทธิ
  10. นางยุภา สิทธิ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางยุภา สิทธิ กรรมการ รับจ้าง
 • นางลาวรรณ วรรณสุทธิ์
  11. นางลาวรรณ วรรณสุทธิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางลาวรรณ วรรณสุทธิ์ กรรมการ รับจ้าง