แพร่ เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  16   วันที่รับตำแหน่ง 29 พ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 13 ต.ค. 2525    วันที่ครบวาระ 28 พ.ย. 2557
สาขาพรรค แพร่ เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 128 ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-511563,523689          โทรสาร  054-523476            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ์
  1. นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเทวัญ กาแก้ว
  2. นายเทวัญ กาแก้ว
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเทวัญ กาแก้ว รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางมณฑา เกี๋ยงหนุน
  3. นางมณฑา เกี๋ยงหนุน
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางมณฑา เกี๋ยงหนุน เลขานุการ รับจ้าง
 • นางวารินทร์ อินใจ
  4. นางวารินทร์ อินใจ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางวารินทร์ อินใจ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางจิตรา สุมา
  5. นางจิตรา สุมา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางจิตรา สุมา เหรัญญิก รับจ้าง
 • น.ส.สุนันทรา กลิ่นจันทร์
  6. น.ส.สุนันทรา กลิ่นจันทร์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.สุนันทรา กลิ่นจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายอำพร ปัญญาพยัคฆ์
  7. นายอำพร ปัญญาพยัคฆ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอำพร ปัญญาพยัคฆ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมัย เนื้ออ่อน
  8. นายสมัย เนื้ออ่อน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสมัย เนื้ออ่อน กรรมการ รับจ้าง
 • นายอุดมศักดิ์ กอบกอง
  9. นายอุดมศักดิ์ กอบกอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายอุดมศักดิ์ กอบกอง กรรมการ รับจ้าง
 • นายพิมล สิงห์เหาะ
  10. นายพิมล สิงห์เหาะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายพิมล สิงห์เหาะ กรรมการ รับจ้าง
 • นายชรินทร์ เหมาะดี
  11. นายชรินทร์ เหมาะดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายชรินทร์ เหมาะดี กรรมการ รับจ้าง