แพร่ เขต 2 อ.ร้องกวาง

          สาขาลำดับที่  172   วันที่รับตำแหน่ง 29 พ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 07 ธ.ค. 2537    วันที่ครบวาระ 28 พ.ย. 2557
สาขาพรรค แพร่ เขต 2 อ.ร้องกวาง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 187/2 ม.4 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทรศัพท์ 054-532651                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายมังกร สุจาคำ
  1. นายมังกร สุจาคำ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายมังกร สุจาคำ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางศุภวัลย์ ศุภศิริ
  2. นางศุภวัลย์ ศุภศิริ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางศุภวัลย์ ศุภศิริ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางธนินจิตรา ศุภศิริ
  3. นางธนินจิตรา ศุภศิริ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางธนินจิตรา ศุภศิริ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางอุไรวรรณ โสภารัตน์
  4. นางอุไรวรรณ โสภารัตน์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางอุไรวรรณ โสภารัตน์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ธนัชชา ธาดาจารึกสกุล
  5. น.ส.ธนัชชา ธาดาจารึกสกุล
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.ธนัชชา ธาดาจารึกสกุล เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ
  6. นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางชฎารัตน์ สุทธกัน
  7. นางชฎารัตน์ สุทธกัน
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางชฎารัตน์ สุทธกัน โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายหน้อน ทุ่งพรวญ
  8. นายหน้อน ทุ่งพรวญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายหน้อน ทุ่งพรวญ กรรมการ รับจ้าง
 • นายวิทูร ชุ่นตระกูล
  9. นายวิทูร ชุ่นตระกูล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวิทูร ชุ่นตระกูล กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมเกียรติ ใจวรรณ
  10. นายสมเกียรติ ใจวรรณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสมเกียรติ ใจวรรณ กรรมการ รับจ้าง
 • นางนฤมล สิงห์เทพ
  11. นางนฤมล สิงห์เทพ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางนฤมล สิงห์เทพ กรรมการ รับจ้าง