แพร่ เขต 3 อ.วังชิ้น

          สาขาลำดับที่  168   วันที่รับตำแหน่ง 13 ธ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 ก.ค. 2537    วันที่ครบวาระ 13 ธ.ค. 2557
สาขาพรรค แพร่ เขต 3 อ.วังชิ้น                
ที่ตั้งสาขาพรรค 101 ม.7 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
โทรศัพท์ 054-589084                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายทวี มัดจิต
  1. นายทวี มัดจิต
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายทวี มัดจิต ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายปวงสรร ดวงสุวรรณ
  2. นายปวงสรร ดวงสุวรรณ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายปวงสรร ดวงสุวรรณ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.ปอรวัลย์ มุดเจริญ
  3. น.ส.ปอรวัลย์ มุดเจริญ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.ปอรวัลย์ มุดเจริญ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางสุพิชชา พิพัฒนโกศัย
  4. นางสุพิชชา พิพัฒนโกศัย
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสุพิชชา พิพัฒนโกศัย รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางถาวร ชุ่มใจ
  5. นางถาวร ชุ่มใจ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางถาวร ชุ่มใจ เหรัญญิก รับจ้าง
 • จ.ส.อ.นวย ชุ่มใจ
  6. จ.ส.อ.นวย ชุ่มใจ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 จ.ส.อ.นวย ชุ่มใจ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายนิคม อินทรโกศล
  7. นายนิคม อินทรโกศล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายนิคม อินทรโกศล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางประนอม ยินดี
  8. นางประนอม ยินดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางประนอม ยินดี กรรมการ รับจ้าง
 • นายเสริม แก้วตุ้ย
  9. นายเสริม แก้วตุ้ย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายเสริม แก้วตุ้ย กรรมการ รับจ้าง
 • นายศุภณัฐ เจริญหลาย
  10. นายศุภณัฐ เจริญหลาย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายศุภณัฐ เจริญหลาย กรรมการ รับจ้าง
 • นายประเสริฐ หินทองแท้
  11. นายประเสริฐ หินทองแท้
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายประเสริฐ หินทองแท้ กรรมการ รับจ้าง