พิษณุโลก เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  129   วันที่รับตำแหน่ง 29 ต.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 03 ต.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 28 ต.ค. 2558
สาขาพรรค พิษณุโลก เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 814/1 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-248482          โทรสาร  055-243989            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางเฉลิมศรี จันทร์หิรัญ
  1. นางเฉลิมศรี จันทร์หิรัญ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางเฉลิมศรี จันทร์หิรัญ ประธานสาขาพรรค ทนายความ
 • นายโสภณ อุบลเจริญ
  2. นายโสภณ อุบลเจริญ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายโสภณ อุบลเจริญ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางวัชรา จำเนียรสุขสกุล
  3. นางวัชรา จำเนียรสุขสกุล
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางวัชรา จำเนียรสุขสกุล เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นางสุดารัตน์ ทองรัตน์
  4. นางสุดารัตน์ ทองรัตน์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสุดารัตน์ ทองรัตน์ รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายบน พูลโพธิ์
  5. นายบน พูลโพธิ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายบน พูลโพธิ์ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นายแคร์รี่ อินทรชัย
  6. นายแคร์รี่ อินทรชัย
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายแคร์รี่ อินทรชัย นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายแสวง อุ่นเกตุ
  7. นายแสวง อุ่นเกตุ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายแสวง อุ่นเกตุ โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นางอุไร มีแดนไผ่
  8. นางอุไร มีแดนไผ่
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางอุไร มีแดนไผ่ กรรมการ นักธุรกิจ
 • นางลูกจันทร์ สายหยุด
  9. นางลูกจันทร์ สายหยุด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางลูกจันทร์ สายหยุด กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายพันธ์เทพ ศรีสุวรรณกุล
  10. นายพันธ์เทพ ศรีสุวรรณกุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายพันธ์เทพ ศรีสุวรรณกุล กรรมการ นักธุรกิจ
 • นางรุ่งฤดี ศิริโภคา
  11. นางรุ่งฤดี ศิริโภคา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางรุ่งฤดี ศิริโภคา กรรมการ นักธุรกิจ