พิษณุโลก เขต 5 อ.นครไทย

          สาขาลำดับที่  73   วันที่รับตำแหน่ง 20 ก.พ. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 14 พ.ย. 2544    วันที่ครบวาระ 19 ก.พ. 2561
สาขาพรรค พิษณุโลก เขต 5 อ.นครไทย                
ที่ตั้งสาขาพรรค 109 ม.7 ถ.พิษณุโลก-นครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ 055-389953          โทรสาร  055-230898            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสุริยนต์ เครือสุข
  1. นายสุริยนต์ เครือสุข
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสุริยนต์ เครือสุข ประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นางเสอี้ยม อุประปุ้ย
  2. นางเสอี้ยม อุประปุ้ย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางเสอี้ยม อุประปุ้ย รองประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นางรัตนพร ทองรอด
  3. นางรัตนพร ทองรอด
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางรัตนพร ทองรอด เลขานุการ รับจ้าง
 • นาางสาวสมัย โพธิ์ปลัด
  4. นาางสาวสมัย โพธิ์ปลัด
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นาางสาวสมัย โพธิ์ปลัด รองเลขานุการ เกษตรกร
 • นายชูชาติ สีดารักษ์
  5. นายชูชาติ สีดารักษ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายชูชาติ สีดารักษ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางดวงจันทร์ จันทร์คีรี
  6. นางดวงจันทร์ จันทร์คีรี
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางดวงจันทร์ จันทร์คีรี นายทะเบียนสมาชิกสาขา ค้าขาย
 • นายสน ไชยเสนา
  7. นายสน ไชยเสนา
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสน ไชยเสนา โฆษกสาขาพรรค เกษตรกร
 • นางรุ่งนภา โถงโฉม
  8. นางรุ่งนภา โถงโฉม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางรุ่งนภา โถงโฉม กรรมการ เกษตรกร
 • นางมะลิ วงด่อน
  9. นางมะลิ วงด่อน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางมะลิ วงด่อน กรรมการ เกษตรกร
 • นางลดาวัลย์ ศรีบุญ
  10. นางลดาวัลย์ ศรีบุญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางลดาวัลย์ ศรีบุญ กรรมการ รับจ้าง
 • นายอดุม ทองหล้า
  11. นายอดุม ทองหล้า
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายอดุม ทองหล้า กรรมการ รับจ้าง