พิษณูโลก เขต 6 อ.วังทอง

          สาขาลำดับที่  53   วันที่รับตำแหน่ง 21 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 24 ส.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 20 เม.ย. 2561
สาขาพรรค พิษณูโลก เขต 6 อ.วังทอง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 29/6 ม.6 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 055-394102          โทรสาร  055-252947            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางระเบย เมืองยม
  1. นางระเบย เมืองยม
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางระเบย เมืองยม ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางรัตนะ สีหะวงษ์
  2. นางรัตนะ สีหะวงษ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางรัตนะ สีหะวงษ์ รองประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นายประทวน สิทธิ์ขุนทศ
  3. นายประทวน สิทธิ์ขุนทศ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายประทวน สิทธิ์ขุนทศ เลขานุการ เกษตรกร
 • นางสาวจันทิมา ทองปุ่น
  4. นางสาวจันทิมา ทองปุ่น
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสาวจันทิมา ทองปุ่น รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายนิตินัย วงศ์สังข์
  5. นายนิตินัย วงศ์สังข์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายนิตินัย วงศ์สังข์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • น.ส.ประทุมวัน สิทธิศักดิ์
  6. น.ส.ประทุมวัน สิทธิศักดิ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.ประทุมวัน สิทธิศักดิ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางสาวพิมพ์พิชญา สร้อยคำ
  7. นางสาวพิมพ์พิชญา สร้อยคำ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางสาวพิมพ์พิชญา สร้อยคำ โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายบรรพต ศิริสัมพันธ์
  8. นายบรรพต ศิริสัมพันธ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายบรรพต ศิริสัมพันธ์ กรรมการ ค้าขาย
 • นางสุภาณี เพ็ญสุภา
  9. นางสุภาณี เพ็ญสุภา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสุภาณี เพ็ญสุภา กรรมการ ค้าขาย
 • นายเพยาว์ ชูฉ่ำ
  10. นายเพยาว์ ชูฉ่ำ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายเพยาว์ ชูฉ่ำ กรรมการ เกษตรกร
 • นางจันทรา เอี่ยมเมี้ยน
  11. นางจันทรา เอี่ยมเมี้ยน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางจันทรา เอี่ยมเมี้ยน กรรมการ เกษตรกร