ลำพูน เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  1   วันที่รับตำแหน่ง 13 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 20 มิ.ย. 2543    วันที่ครบวาระ 12 มี.ค. 2558
สาขาพรรค ลำพูน เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 61/1 ม.10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 053-093616                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายจำรัส อินต๊ะโมงค์
  1. นายจำรัส อินต๊ะโมงค์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายจำรัส อินต๊ะโมงค์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวัชรฉัตร วิเชียรทัศนา
  2. นายวัชรฉัตร วิเชียรทัศนา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวัชรฉัตร วิเชียรทัศนา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางจันทนา อุตรศักดิ์
  3. นางจันทนา อุตรศักดิ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางจันทนา อุตรศักดิ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางวรรณพร วังแจ่ม
  4. นางวรรณพร วังแจ่ม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางวรรณพร วังแจ่ม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางอุษา วีระสะ
  5. นางอุษา วีระสะ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอุษา วีระสะ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสุวรรณ เหล็กตั๋ว
  6. นายสุวรรณ เหล็กตั๋ว
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุวรรณ เหล็กตั๋ว นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประยูร บุญธรรม
  7. นายประยูร บุญธรรม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายประยูร บุญธรรม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายมานะ วันสัก
  8. นายมานะ วันสัก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายมานะ วันสัก กรรมการ รับจ้าง
 • นายมานพ ซาวฟู
  9. นายมานพ ซาวฟู
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายมานพ ซาวฟู กรรมการ รับจ้าง
 • นายเจริญ เป็งวัฒน์
  10. นายเจริญ เป็งวัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายเจริญ เป็งวัฒน์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.จรินรัตน์ วิเศษวัชระเจริญ
  11. น.ส.จรินรัตน์ วิเศษวัชระเจริญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.จรินรัตน์ วิเศษวัชระเจริญ กรรมการ รับจ้าง