ลำพูน เขต 2 อ.ป่าซาง

          สาขาลำดับที่  77   วันที่รับตำแหน่ง 28 มี.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 09 ก.พ. 2547    วันที่ครบวาระ 27 มี.ค. 2561
สาขาพรรค ลำพูน เขต 2 อ.ป่าซาง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 86/12 ม.1 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 053-521047          โทรสาร  053-521047            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายบรรจง วิพรหมชัย
  1. นายบรรจง วิพรหมชัย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายบรรจง วิพรหมชัย ประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นายวิรัตน์ แก้วอ้าย
  2. นายวิรัตน์ แก้วอ้าย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวิรัตน์ แก้วอ้าย รองประธานสาขาพรรค ธุรกิจส่วนตัว
 • นายพิทักษ์ ปันศิลป์
  3. นายพิทักษ์ ปันศิลป์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพิทักษ์ ปันศิลป์ เลขานุการ ค้าขาย
 • นางแสงจันทร์ ไชยชนะ
  4. นางแสงจันทร์ ไชยชนะ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางแสงจันทร์ ไชยชนะ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางพลูศรี อุทยานุกูล
  5. นางพลูศรี อุทยานุกูล
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางพลูศรี อุทยานุกูล เหรัญญิก ค้าขาย
 • นายสมเกียรติ สมสิงคำ
  6. นายสมเกียรติ สมสิงคำ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสมเกียรติ สมสิงคำ นายทะเบียนสมาชิกสาขา ค้าขาย
 • นายอาดุลย์ อุตสม
  7. นายอาดุลย์ อุตสม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอาดุลย์ อุตสม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุรเดช ปาละมีธง
  8. นายสุรเดช ปาละมีธง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุรเดช ปาละมีธง กรรมการ ทำนา
 • นางเบญจวรรณ สิทธิวงษา
  9. นางเบญจวรรณ สิทธิวงษา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางเบญจวรรณ สิทธิวงษา กรรมการ ทำสวน
 • นางนงคราญ ธรรมดา
  10. นางนงคราญ ธรรมดา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางนงคราญ ธรรมดา กรรมการ ทำสวน
 • นางสาวธนพงษ์ วงศ์สุเทพทวี
  11. นางสาวธนพงษ์ วงศ์สุเทพทวี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางสาวธนพงษ์ วงศ์สุเทพทวี กรรมการ ค้าขาย