กำแพงเพชร เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  15   วันที่รับตำแหน่ง 30 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 13 ต.ค. 2525    วันที่ครบวาระ 29 เม.ย. 2558
สาขาพรรค กำแพงเพชร เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 87/8-9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711222                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายนันทิพัฒน์ เลิศไกร
  1. นายนันทิพัฒน์ เลิศไกร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายนันทิพัฒน์ เลิศไกร ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวัลลภ ภู่สุวรรณ
  2. นายวัลลภ ภู่สุวรรณ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวัลลภ ภู่สุวรรณ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพรชัย อารยะทรงศักดิ์
  3. นายพรชัย อารยะทรงศักดิ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพรชัย อารยะทรงศักดิ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสรสรรค์ คลี่แก้ว
  4. นายสรสรรค์ คลี่แก้ว
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสรสรรค์ คลี่แก้ว รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางศิริพร สุดใจ
  5. นางศิริพร สุดใจ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางศิริพร สุดใจ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสุบุญรอด สนิทมาก
  6. นายสุบุญรอด สนิทมาก
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุบุญรอด สนิทมาก นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายเรือน อินไหล
  7. นายเรือน อินไหล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายเรือน อินไหล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายปรุง ทัดสวัสวดิ์
  8. นายปรุง ทัดสวัสวดิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายปรุง ทัดสวัสวดิ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมร ลุนสำโรง
  9. นายสมร ลุนสำโรง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสมร ลุนสำโรง กรรมการ รับจ้าง
 • นางทรงพร ทวีผล
  10. นางทรงพร ทวีผล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางทรงพร ทวีผล กรรมการ รับจ้าง
 • นายเมธี ชื่นศิริ
  11. นายเมธี ชื่นศิริ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายเมธี ชื่นศิริ กรรมการ รับจ้าง