ชุมพร เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  85   วันที่รับตำแหน่ง 20 ก.พ. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 ม.ค. 2528    วันที่ครบวาระ 19 ก.พ. 2558
สาขาพรรค ชุมพร เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 45/1 ม.11 ถ.ชุมพร-วังไผ่ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-658655          โทรสาร  077-658656            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวิชัย สุดสวาสดิ์
  1. นายวิชัย สุดสวาสดิ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายจำรูญ นุ้ยไซล่า
  2. นายจำรูญ นุ้ยไซล่า
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายจำรูญ นุ้ยไซล่า รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอนุพิน จกโป
  3. นายอนุพิน จกโป
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายอนุพิน จกโป เลขานุการ รับจ้าง
 • นางศรีนวล อ่วมอ่อน
  4. นางศรีนวล อ่วมอ่อน
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางศรีนวล อ่วมอ่อน รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางประนอม เวชสุบรรณ
  5. นางประนอม เวชสุบรรณ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางประนอม เวชสุบรรณ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายวิบูลย์ศักดิ์ โพธารส
  6. นายวิบูลย์ศักดิ์ โพธารส
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายวิบูลย์ศักดิ์ โพธารส นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสนั่น สุปินะ
  7. นายสนั่น สุปินะ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสนั่น สุปินะ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมเพียง นาคเพ่งพิศ
  8. นายสมเพียง นาคเพ่งพิศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสมเพียง นาคเพ่งพิศ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุชีพ สุขแจ่ม
  9. นายสุชีพ สุขแจ่ม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสุชีพ สุขแจ่ม กรรมการ รับจ้าง
 • นายพรเทพ อ้นทอง
  10. นายพรเทพ อ้นทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายพรเทพ อ้นทอง กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมบัติ โตวังจร
  11. นายสมบัติ โตวังจร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสมบัติ โตวังจร กรรมการ รับจ้าง