ชุมพร เขต 2 อ.ท่าแซะ

          สาขาลำดับที่  220   วันที่รับตำแหน่ง 21 พ.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 เม.ย. 2543    วันที่ครบวาระ 20 เม.ย. 2561
สาขาพรรค ชุมพร เขต 2 อ.ท่าแซะ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 170/2 ม.15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ 077-599545          โทรสาร  077-599664            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเดชา  พยัคฆิน
  1. นายเดชา พยัคฆิน
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเดชา พยัคฆิน ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมผล สุทธิพล
  2. นายสมผล สุทธิพล
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสมผล สุทธิพล รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายชำนิ   ชุ่มจันทร์
  3. นายชำนิ ชุ่มจันทร์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายชำนิ ชุ่มจันทร์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายประดับ หอมหนัก
  4. นายประดับ หอมหนัก
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายประดับ หอมหนัก รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายสุภาพ กันหญีต
  5. นายสุภาพ กันหญีต
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  5 นายสุภาพ กันหญีต รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายเทพสุวรรณ์ มาตวิรัตน์
  6. นายเทพสุวรรณ์ มาตวิรัตน์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเทพสุวรรณ์ มาตวิรัตน์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางจีระพร รักเย็น
  7. นางจีระพร รักเย็น
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางจีระพร รักเย็น โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสานิส วงค์สถิตย์
  8. นายสานิส วงค์สถิตย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสานิส วงค์สถิตย์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางสมควร แก้วใจดี
  9. นางสมควร แก้วใจดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสมควร แก้วใจดี กรรมการ รับจ้าง
 • นางเสวะดี ตั้งเรือนเงิน
  10. นางเสวะดี ตั้งเรือนเงิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางเสวะดี ตั้งเรือนเงิน กรรมการ รับจ้าง
 • นายนุกูล สินสมบุญ
  11. นายนุกูล สินสมบุญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายนุกูล สินสมบุญ กรรมการ รับจ้าง