ชุมพร เขต 3 อ.หลังสวน

          สาขาลำดับที่  154   วันที่รับตำแหน่ง 17 ม.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 ส.ค. 2535    วันที่ครบวาระ 15 ม.ค. 2558
สาขาพรรค ชุมพร เขต 3 อ.หลังสวน                
ที่ตั้งสาขาพรรค 266/5 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ 077-653104          โทรสาร  077-653103            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายธีรยุทธ ปางวิรุฬรักข์
  1. นายธีรยุทธ ปางวิรุฬรักข์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายธีรยุทธ ปางวิรุฬรักข์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอำนาจ เกตากุล
  2. นายอำนาจ เกตากุล
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอำนาจ เกตากุล รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพิชัย เกษแก้ว
  3. นายพิชัย เกษแก้ว
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพิชัย เกษแก้ว เลขานุการ รับจ้าง
 • นายรังสรรค์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
  4. นายรังสรรค์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายรังสรรค์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายนันทภพ เอื้ออารี
  5. นายนันทภพ เอื้ออารี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายนันทภพ เอื้ออารี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสัมฤทธิ์ ออตเล่ง
  6. นายสัมฤทธิ์ ออตเล่ง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสัมฤทธิ์ ออตเล่ง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์
  7. นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายไพฑูรย์ ทองพิทักษ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางทองใบ วงเวียน
  8. นางทองใบ วงเวียน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางทองใบ วงเวียน กรรมการ รับจ้าง
 • นายชัยวัฒน์ ผิวงาม
  9. นายชัยวัฒน์ ผิวงาม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายชัยวัฒน์ ผิวงาม กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมานพันธุ์ เมืองมณี
  10. นายสมานพันธุ์ เมืองมณี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสมานพันธุ์ เมืองมณี กรรมการ รับจ้าง