ตรัง เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  6   วันที่รับตำแหน่ง 29 มี.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 มิ.ย. 2544    วันที่ครบวาระ 28 มี.ค. 2557
สาขาพรรค ตรัง เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 37/7 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-218789          โทรสาร  075-218789            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายพรศักดิ์  จริงจิตร
  1. นายพรศักดิ์ จริงจิตร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายพรศักดิ์ จริงจิตร ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสัญญา  ศรีวิเชียร
  2. นายสัญญา ศรีวิเชียร
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสัญญา ศรีวิเชียร รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายพรชัย  สัญวงค์
  3. นายพรชัย สัญวงค์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพรชัย สัญวงค์ เลขานุการ นักธุรกิจ
 • น.ส.พนิตตา  ทองดอนเกื้อง
  4. น.ส.พนิตตา ทองดอนเกื้อง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.พนิตตา ทองดอนเกื้อง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางสุกัญญา  สันติคุณาภรณ์
  5. นางสุกัญญา สันติคุณาภรณ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางสุกัญญา สันติคุณาภรณ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายศิววงศ์  นวลสุวรรณ
  6. นายศิววงศ์ นวลสุวรรณ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายศิววงศ์ นวลสุวรรณ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสมพงษ์  ชูสุวรรณ
  7. นายสมพงษ์ ชูสุวรรณ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสมพงษ์ ชูสุวรรณ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.กุหลาบ  ด้วนเล็ก
  8. น.ส.กุหลาบ ด้วนเล็ก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.กุหลาบ ด้วนเล็ก กรรมการ รับจ้าง
 • นายทอง  นวนนิ่ม
  9. นายทอง นวนนิ่ม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายทอง นวนนิ่ม กรรมการ รับจ้าง
 • นายวชิรวุฒิ จิโรจน์กุล
  10. นายวชิรวุฒิ จิโรจน์กุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายวชิรวุฒิ จิโรจน์กุล กรรมการ รับจ้าง
 • นายประเสริฐ  แอบู
  11. นายประเสริฐ แอบู
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายประเสริฐ แอบู กรรมการ รับจ้าง