ตรัง เขต 3 อ.ปะเหลียน

          สาขาลำดับที่  12   วันที่รับตำแหน่ง 27 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 03 ต.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 26 มี.ค. 2558
สาขาพรรค ตรัง เขต 3 อ.ปะเหลียน                
ที่ตั้งสาขาพรรค 81 ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โทรศัพท์ 075-821131          โทรสาร  081-6401744(บี้)            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน
  1. นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประทีป ชัยศิริ
  2. นายประทีป ชัยศิริ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายประทีป ชัยศิริ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธีรภาพ แสงกาศนย์
  3. นายธีรภาพ แสงกาศนย์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายธีรภาพ แสงกาศนย์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสุทิพ เก้าเอี้ยน
  4. นายสุทิพ เก้าเอี้ยน
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสุทิพ เก้าเอี้ยน รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายวรุณรัตน์ แสงอาวุธ
  5. นายวรุณรัตน์ แสงอาวุธ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายวรุณรัตน์ แสงอาวุธ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสมโชค ชัยสิริ
  6. นายสมโชค ชัยสิริ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสมโชค ชัยสิริ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสุรินทร์  พลสังข์
  7. นายสุรินทร์ พลสังข์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุรินทร์ พลสังข์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเกษมพันธ์ ทองดี
  8. นายเกษมพันธ์ ทองดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายเกษมพันธ์ ทองดี กรรมการ รับจ้าง
 • นางสุดาทิพย์ เชยชื่นจิตร
  9. นางสุดาทิพย์ เชยชื่นจิตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสุดาทิพย์ เชยชื่นจิตร กรรมการ รับจ้าง
 • นางอารุณี ผดุงกาล
  10. นางอารุณี ผดุงกาล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางอารุณี ผดุงกาล กรรมการ รับจ้าง
 • นายนิทัศน์ โล่สถาพรพิพิธ
  11. นายนิทัศน์ โล่สถาพรพิพิธ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายนิทัศน์ โล่สถาพรพิพิธ กรรมการ รับจ้าง