ตรัง เขต 4 อ.กันตัง

          สาขาลำดับที่  18   วันที่รับตำแหน่ง 17 ก.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 03 ต.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 16 ก.ค. 2558
สาขาพรรค ตรัง เขต 4 อ.กันตัง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 126 ถ.สถลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท์ 075-251855                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายณัฎฐพร สินไชย
  1. นายณัฎฐพร สินไชย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายณัฎฐพร สินไชย ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสุภา กันตังกุล
  2. นางสุภา กันตังกุล
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางสุภา กันตังกุล รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.จันทนา ชูดวง
  3. น.ส.จันทนา ชูดวง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.จันทนา ชูดวง เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.วิไลวรรณ  ภู่ใหม่
  4. น.ส.วิไลวรรณ ภู่ใหม่
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.วิไลวรรณ ภู่ใหม่ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายอภิสิทธิ์ รักหนูน้อย
  5. นายอภิสิทธิ์ รักหนูน้อย
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายอภิสิทธิ์ รักหนูน้อย เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายภัทร มโนภิรมญ์
  6. นายภัทร มโนภิรมญ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายภัทร มโนภิรมญ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
  7. นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางเรณู เพชรภู่
  8. นางเรณู เพชรภู่
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางเรณู เพชรภู่ กรรมการ รับจ้าง
 • นายรุ่งโรจน์ โรจนชัยกิจ
  9. นายรุ่งโรจน์ โรจนชัยกิจ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายรุ่งโรจน์ โรจนชัยกิจ กรรมการ รับจ้าง
 • นายศรุต สินไชย
  10. นายศรุต สินไชย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายศรุต สินไชย กรรมการ รับจ้าง
 • นายประสาร เข็มทอง
  11. นายประสาร เข็มทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายประสาร เข็มทอง กรรมการ รับจ้าง