นราธิวาส เขต 2 อ.สุไหงโก-ลก

          สาขาลำดับที่  166   วันที่รับตำแหน่ง 17 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 ก.ค. 2537    วันที่ครบวาระ 16 เม.ย. 2558
สาขาพรรค นราธิวาส เขต 2 อ.สุไหงโก-ลก                
ที่ตั้งสาขาพรรค 550/8 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไงโก-ลก อ.สุไงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทรศัพท์ 073-612240          โทรสาร  073-612773            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางเสาวลักษณ์ สมาน
  1. นางเสาวลักษณ์ สมาน
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางเสาวลักษณ์ สมาน ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • ร.ต.ต.สวัสดิ์ บุญช่วย
  2. ร.ต.ต.สวัสดิ์ บุญช่วย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 ร.ต.ต.สวัสดิ์ บุญช่วย รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางธันยพร บูเก็ม
  3. นางธันยพร บูเก็ม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  3 นางธันยพร บูเก็ม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.สมจิตร การเกษม
  4. น.ส.สมจิตร การเกษม
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  4 น.ส.สมจิตร การเกษม เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเด่น ดาโอ๊ะ
  5. นายเด่น ดาโอ๊ะ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  5 นายเด่น ดาโอ๊ะ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสิทธิโชติ ดือราแม
  6. นายสิทธิโชติ ดือราแม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายสิทธิโชติ ดือราแม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางรูสนานี ยะโกะ
  7. นางรูสนานี ยะโกะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นางรูสนานี ยะโกะ กรรมการ รับจ้าง
 • นางเตือน ชุอุ่มเอียด
  8. นางเตือน ชุอุ่มเอียด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางเตือน ชุอุ่มเอียด กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.เพ็ญ บุญฑริกสกุล
  9. น.ส.เพ็ญ บุญฑริกสกุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.เพ็ญ บุญฑริกสกุล กรรมการ รับจ้าง
 • นายนิกร พุฒทอง
  10. นายนิกร พุฒทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายนิกร พุฒทอง กรรมการ รับจ้าง