นราธิวาส เขต 3 อ.ระแงะ

          สาขาลำดับที่  193   วันที่รับตำแหน่ง 17 ก.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 16 ก.ค. 2557
สาขาพรรค นราธิวาส เขต 3 อ.ระแงะ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 216 ถ.เทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96170
โทรศัพท์ 073-671835          โทรสาร  073-671648            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสุวัฒน์ สันติกาญจน์
  1. นายสุวัฒน์ สันติกาญจน์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสุวัฒน์ สันติกาญจน์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพาตีเม๊าะ มะแอ
  2. นายพาตีเม๊าะ มะแอ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายพาตีเม๊าะ มะแอ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุโชติ  วงศ์สุนทร
  3. นายสุโชติ วงศ์สุนทร
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสุโชติ วงศ์สุนทร เลขานุการ รับจ้าง
 • นายมะสาและ เจ๊ะอูเซ็ง
  4. นายมะสาและ เจ๊ะอูเซ็ง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายมะสาและ เจ๊ะอูเซ็ง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายสามะแอ อดุลย์ท่าด่าน
  5. นายสามะแอ อดุลย์ท่าด่าน
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสามะแอ อดุลย์ท่าด่าน เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายคอเซ็ง ยูโซ๊ะ
  6. นายคอเซ็ง ยูโซ๊ะ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายคอเซ็ง ยูโซ๊ะ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายรอสดี  บาวาโซ๊ะ
  7. นายรอสดี บาวาโซ๊ะ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายรอสดี บาวาโซ๊ะ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายรอมลี นุดดี
  8. นายรอมลี นุดดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายรอมลี นุดดี กรรมการ รับจ้าง
 • นายอิสมะแอ เปาะโซ๊ะ
  9. นายอิสมะแอ เปาะโซ๊ะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายอิสมะแอ เปาะโซ๊ะ กรรมการ รับจ้าง
 • นางจำนงค์ พรหมแก้ว
  10. นางจำนงค์ พรหมแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางจำนงค์ พรหมแก้ว กรรมการ รับจ้าง
 • นางสุนีย์ คงพูล
  11. นางสุนีย์ คงพูล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางสุนีย์ คงพูล กรรมการ รับจ้าง