นราธิวาส เขต 4 อ.รือเสาะ

          สาขาลำดับที่  205   วันที่รับตำแหน่ง 22 พ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 เม.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 21 พ.ค. 2557
สาขาพรรค นราธิวาส เขต 4 อ.รือเสาะ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 182/10 ม.2 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โทรศัพท์ 073-571538          โทรสาร  073-571538            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายยะยา มะมิง
  1. นายยะยา มะมิง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายยะยา มะมิง ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายมะนอ โต๊ะลูโบ๊ะ
  2. นายมะนอ โต๊ะลูโบ๊ะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายมะนอ โต๊ะลูโบ๊ะ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายซำซูดิง ยามาโก
  3. นายซำซูดิง ยามาโก
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายซำซูดิง ยามาโก เลขานุการ รับจ้าง
 • นางซอยมะ มะแม
  4. นางซอยมะ มะแม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางซอยมะ มะแม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายมะสะกรี  โล๊ะมะ
  5. นายมะสะกรี โล๊ะมะ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายมะสะกรี โล๊ะมะ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางนิติมา มิเลาะ
  6. นางนิติมา มิเลาะ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางนิติมา มิเลาะ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสมบัติ  อ่อนแก้ว
  7. นายสมบัติ อ่อนแก้ว
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสมบัติ อ่อนแก้ว โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายแวยูโซ๊ะ  ดิเย๊าะ
  8. นายแวยูโซ๊ะ ดิเย๊าะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายแวยูโซ๊ะ ดิเย๊าะ กรรมการ รับจ้าง
 • นายอับดุลรอแม เจะนุ
  9. นายอับดุลรอแม เจะนุ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายอับดุลรอแม เจะนุ กรรมการ รับจ้าง
 • นายมะกอเซ็ง สาวามะ
  10. นายมะกอเซ็ง สาวามะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายมะกอเซ็ง สาวามะ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุปิน เย็นบุตร
  11. นายสุปิน เย็นบุตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสุปิน เย็นบุตร กรรมการ รับจ้าง