นครศรีฯ เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  120   วันที่รับตำแหน่ง 16 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 ธ.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 15 ต.ค. 2557
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 58 ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
โทรศัพท์ 075-320236          โทรสาร  075-320236            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว
  1. นายปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์
  2. นางพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนิกร แก้ววิลาศ
  3. นายนิกร แก้ววิลาศ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายนิกร แก้ววิลาศ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายบุษพันธ์ บางรัก
  4. นายบุษพันธ์ บางรัก
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายบุษพันธ์ บางรัก รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายเวียง ปราบปัญจะ
  5. นายเวียง ปราบปัญจะ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายเวียง ปราบปัญจะ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสุธรรม ทองมี
  6. นายสุธรรม ทองมี
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุธรรม ทองมี นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางรัตนา อร่ามศักดิ์
  7. นางรัตนา อร่ามศักดิ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางรัตนา อร่ามศักดิ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุรชัย มาลี
  8. นายสุรชัย มาลี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุรชัย มาลี กรรมการ รับจ้าง
 • นายสิทธิโชค ทันตะยะกิจ
  9. นายสิทธิโชค ทันตะยะกิจ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสิทธิโชค ทันตะยะกิจ กรรมการ รับจ้าง
 • นายวาทิ้น เลิศบุรุษ
  10. นายวาทิ้น เลิศบุรุษ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายวาทิ้น เลิศบุรุษ กรรมการ รับจ้าง
 • นางปราณี ศรีสงคราม
  11. นางปราณี ศรีสงคราม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางปราณี ศรีสงคราม กรรมการ รับจ้าง