นครศรีฯ เขต 2 อ.พรหมคีรี

          สาขาลำดับที่  160   วันที่รับตำแหน่ง 06 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 06 ต.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 05 มี.ค. 2558
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 2 อ.พรหมคีรี                
ที่ตั้งสาขาพรรค 229 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-396637          โทรสาร  075-394023            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายประเสริฐ  สุขช่วง
  1. นายประเสริฐ สุขช่วง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายประเสริฐ สุขช่วง ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายมนตรี  หม่อมนวล
  2. นายมนตรี หม่อมนวล
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายมนตรี หม่อมนวล รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพิชัย ทรัพยาสาร
  3. นายพิชัย ทรัพยาสาร
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพิชัย ทรัพยาสาร เลขานุการ รับจ้าง
 • นายประสิทธิ คันธิก
  4. นายประสิทธิ คันธิก
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายประสิทธิ คันธิก รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางจิราวัลย์ ทองบัว
  5. นางจิราวัลย์ ทองบัว
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางจิราวัลย์ ทองบัว เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสานนท์ หีดเสน
  6. นายสานนท์ หีดเสน
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสานนท์ หีดเสน นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสุชาติ โต๊ะกาสอ
  7. นายสุชาติ โต๊ะกาสอ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุชาติ โต๊ะกาสอ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุเรน หมินหมัน
  8. นายสุเรน หมินหมัน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุเรน หมินหมัน กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมญา โสภาวัจน์
  9. นายสมญา โสภาวัจน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสมญา โสภาวัจน์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.นันทิพันธุ์ ทองหอม
  10. น.ส.นันทิพันธุ์ ทองหอม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.นันทิพันธุ์ ทองหอม กรรมการ รับจ้าง
 • นายประทีป แดงเปียน
  11. นายประทีป แดงเปียน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายประทีป แดงเปียน กรรมการ รับจ้าง