นครศรีฯ เขต 4 อ.สิชล

          สาขาลำดับที่  207   วันที่รับตำแหน่ง 27 ธ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 เม.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 26 ธ.ค. 2557
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 4 อ.สิชล                
ที่ตั้งสาขาพรรค 219/20 - 21 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท์ 075-536596          โทรสาร  075-536596            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายมาโนชญ์ วิชัยกุล
  1. นายมาโนชญ์ วิชัยกุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายมาโนชญ์ วิชัยกุล ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายชำนาญ เพชรรัตน์
  2. นายชำนาญ เพชรรัตน์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายชำนาญ เพชรรัตน์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพนม นาคสิงห์
  3. นายพนม นาคสิงห์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพนม นาคสิงห์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายไกรสิงห์ จันทรมาศ
  4. นายไกรสิงห์ จันทรมาศ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายไกรสิงห์ จันทรมาศ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางจิราภรณ์ อ่อนเกตุผล
  5. นางจิราภรณ์ อ่อนเกตุผล
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางจิราภรณ์ อ่อนเกตุผล เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายจิระวุฒิ แก้วเขียว
  6. นายจิระวุฒิ แก้วเขียว
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายจิระวุฒิ แก้วเขียว โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายศุภชัย โจมฤทธิ์
  7. นายศุภชัย โจมฤทธิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นายศุภชัย โจมฤทธิ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุรวัฒน์ ศรีสว่าง
  8. นายสุรวัฒน์ ศรีสว่าง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุรวัฒน์ ศรีสว่าง กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.กันทิมา ดำเพ็ง
  9. น.ส.กันทิมา ดำเพ็ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.กันทิมา ดำเพ็ง กรรมการ รับจ้าง
 • นายศุภชัย เพชรทับ
  10. นายศุภชัย เพชรทับ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายศุภชัย เพชรทับ กรรมการ รับจ้าง