นครศรีฯ เขต 5 อ.ช้างกลาง

          สาขาลำดับที่  179   วันที่รับตำแหน่ง 24 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 19 พ.ค. 2540    วันที่ครบวาระ 23 ต.ค. 2557
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 5 อ.ช้างกลาง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 7/2 ม.4 ถ.บ้านตาล-บ้านส้อง ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-486489                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวิชิตร บุญชูเกียรติ
  1. นายวิชิตร บุญชูเกียรติ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวิชิตร บุญชูเกียรติ ประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายกิจติภูมิ รัตนพันธ์
  2. นายกิจติภูมิ รัตนพันธ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายกิจติภูมิ รัตนพันธ์ รองประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายวีระพงศ์ ชัยทิพย์
  3. นายวีระพงศ์ ชัยทิพย์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายวีระพงศ์ ชัยทิพย์ เลขานุการ เกษตรกร
 • นางอารมณ์ภรณ์ คะเณย์
  4. นางอารมณ์ภรณ์ คะเณย์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางอารมณ์ภรณ์ คะเณย์ รองเลขานุการ เกษตรกร
 • นางนงเยาว์ ฤทธิ์รังสรรค์
  5. นางนงเยาว์ ฤทธิ์รังสรรค์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางนงเยาว์ ฤทธิ์รังสรรค์ เหรัญญิก เกษตรกร
 • นายผ่องศรี วงศ์เวียน
  6. นายผ่องศรี วงศ์เวียน
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายผ่องศรี วงศ์เวียน นายทะเบียนสมาชิกสาขา เกษตรกร
 • นายวิชิต ริยาพันธ์
  7. นายวิชิต ริยาพันธ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายวิชิต ริยาพันธ์ โฆษกสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายลาด ศรีวิจิตร
  8. นายลาด ศรีวิจิตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายลาด ศรีวิจิตร กรรมการ เกษตรกร
 • นายเกษม พรหมแก้ว
  9. นายเกษม พรหมแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายเกษม พรหมแก้ว กรรมการ เกษตรกร
 • นายสมพร ศรแก้ว
  10. นายสมพร ศรแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสมพร ศรแก้ว กรรมการ เกษตรกร
 • นายอร่าม งามประดิษฐ์
  11. นายอร่าม งามประดิษฐ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายอร่าม งามประดิษฐ์ กรรมการ เกษตรกร