นครศรีฯ เขต 6 อ.ทุ่งใหญ่

          สาขาลำดับที่  111   วันที่รับตำแหน่ง 24 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 พ.ค. 2529    วันที่ครบวาระ 23 ต.ค. 2557
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 6 อ.ทุ่งใหญ่                
ที่ตั้งสาขาพรรค 752/61 ม.2 ซ.เมฆเจริญ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 075-368329          โทรสาร  075-368329            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเจริญ วัฒนสงค์
  1. นายเจริญ วัฒนสงค์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเจริญ วัฒนสงค์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายณัฏฐเดช แก้วเรือง
  2. นายณัฏฐเดช แก้วเรือง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายณัฏฐเดช แก้วเรือง รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายวันชัย มาศทอง
  3. นายวันชัย มาศทอง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายวันชัย มาศทอง เลขานุการ เกษตรกร
 • น.ส.ศรีอมร ราชสังข์
  4. น.ส.ศรีอมร ราชสังข์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.ศรีอมร ราชสังข์ รองเลขานุการ เกษตรกร
 • นางอำนวย ไชยแก้ว
  5. นางอำนวย ไชยแก้ว
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอำนวย ไชยแก้ว เหรัญญิก เกษตรกร
 • น.ส.สายใจ แก้มแกมจันทร์
  6. น.ส.สายใจ แก้มแกมจันทร์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.สายใจ แก้มแกมจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายอุเทน วัฒนชัย
  7. นายอุเทน วัฒนชัย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอุเทน วัฒนชัย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธนบูรณ์ บำเพ็ญ
  8. นายธนบูรณ์ บำเพ็ญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายธนบูรณ์ บำเพ็ญ กรรมการ รับจ้าง
 • นายธนวัช คุพุฒ
  9. นายธนวัช คุพุฒ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายธนวัช คุพุฒ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสายัณห์ ทองคำชุม
  10. นายสายัณห์ ทองคำชุม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสายัณห์ ทองคำชุม กรรมการ รับจ้าง
 • นายประทุม ทองอร่าม
  11. นายประทุม ทองอร่าม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายประทุม ทองอร่าม กรรมการ รับจ้าง