นครศรีฯ เขต 7 อ.ทุ่งสง

          สาขาลำดับที่  42   วันที่รับตำแหน่ง 19 ธ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 09 พ.ย. 2541    วันที่ครบวาระ 18 ธ.ค. 2557
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 7 อ.ทุ่งสง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 388/15 - 16 ถ.ทุ่งสง - สุราษฎร์ธานี ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-412102          โทรสาร  075-411482            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • จ.ส.อ.เริ่ม โสพิกุล
  1. จ.ส.อ.เริ่ม โสพิกุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 จ.ส.อ.เริ่ม โสพิกุล ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายณรงค์ บูรณ์พงษ์ทอง
  2. นายณรงค์ บูรณ์พงษ์ทอง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายณรงค์ บูรณ์พงษ์ทอง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางปราณี รัตนบุรี
  3. นางปราณี รัตนบุรี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางปราณี รัตนบุรี เลขานุการ รับจ้าง
 • นางน้อย รักกิจ
  4. นางน้อย รักกิจ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางน้อย รักกิจ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ชุติมา หมวดเมือง
  5. น.ส.ชุติมา หมวดเมือง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.ชุติมา หมวดเมือง เหรัญญิก รับจ้าง
 • พันตรี ประภาส รัตนพันธุ์
  6. พันตรี ประภาส รัตนพันธุ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 พันตรี ประภาส รัตนพันธุ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายยวง ไชยรัตน์
  7. นายยวง ไชยรัตน์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายยวง ไชยรัตน์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางน้าว เกิดกลิ่นหอม
  8. นางน้าว เกิดกลิ่นหอม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางน้าว เกิดกลิ่นหอม กรรมการ รับจ้าง
 • นางอนงค์ จุติชอบ
  9. นางอนงค์ จุติชอบ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางอนงค์ จุติชอบ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุบิน อ่อนจันทร์
  10. นายสุบิน อ่อนจันทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสุบิน อ่อนจันทร์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางวันเพ็ญ สุวรรณพันธ์
  11. นางวันเพ็ญ สุวรรณพันธ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางวันเพ็ญ สุวรรณพันธ์ กรรมการ รับจ้าง