นครศรีฯ เขต 8 อ.จุฬาภรณ์

          สาขาลำดับที่  194   วันที่รับตำแหน่ง 02 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 01 ต.ค. 2557
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 8 อ.จุฬาภรณ์                
ที่ตั้งสาขาพรรค 105/2 ม.5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 086-6864853          โทรสาร  075-308377            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสามิตร อ่อนคง
  1. นายสามิตร อ่อนคง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสามิตร อ่อนคง ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางอัจฉราภรณ์ หนูนารถ
  2. นางอัจฉราภรณ์ หนูนารถ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางอัจฉราภรณ์ หนูนารถ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประหยัด เพชรรัตน์
  3. นายประหยัด เพชรรัตน์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายประหยัด เพชรรัตน์ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.อุ่นเรือน แสงอรุณ
  4. น.ส.อุ่นเรือน แสงอรุณ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.อุ่นเรือน แสงอรุณ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายอุเชน ช่วยรักษ์
  5. นายอุเชน ช่วยรักษ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายอุเชน ช่วยรักษ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายนุกูล คงทอง
  6. นายนุกูล คงทอง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายนุกูล คงทอง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสุวิทย์ ช่วยสวัสดิ์
  7. นายสุวิทย์ ช่วยสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุวิทย์ ช่วยสวัสดิ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบุญธรรม พัฒโณ
  8. นายบุญธรรม พัฒโณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายบุญธรรม พัฒโณ กรรมการ รับจ้าง
 • นายครื้น นุ่นเศษ
  9. นายครื้น นุ่นเศษ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายครื้น นุ่นเศษ กรรมการ รับจ้าง
 • นางปราณี พรหมปาน
  10. นางปราณี พรหมปาน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางปราณี พรหมปาน กรรมการ รับจ้าง
 • นายจีรพันธุ์ ศักดิ์เศรษฐ
  11. นายจีรพันธุ์ ศักดิ์เศรษฐ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายจีรพันธุ์ ศักดิ์เศรษฐ กรรมการ รับจ้าง