นครศรีฯ เขต 10 อ.หัวไทร

          สาขาลำดับที่  192   วันที่รับตำแหน่ง 27 พ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ก.พ. 2542    วันที่ครบวาระ 26 พ.ย. 2557
สาขาพรรค นครศรีฯ เขต 10 อ.หัวไทร                
ที่ตั้งสาขาพรรค 13/2 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ 075-341320                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางกัลยาณี ประสพสุข
  1. นางกัลยาณี ประสพสุข
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางกัลยาณี ประสพสุข ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพิสิษฐ์ ชัยยานุพงศ์
  2. นายพิสิษฐ์ ชัยยานุพงศ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายพิสิษฐ์ ชัยยานุพงศ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอภิฉัตร เต็มรักษ์
  3. นายอภิฉัตร เต็มรักษ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายอภิฉัตร เต็มรักษ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางสกุนี สินธ์ทอง
  4. นางสกุนี สินธ์ทอง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสกุนี สินธ์ทอง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายสมศักดิ์ สังข์ด้วงยาง
  5. นายสมศักดิ์ สังข์ด้วงยาง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสมศักดิ์ สังข์ด้วงยาง เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางประหรอม ชูแสง
  6. นางประหรอม ชูแสง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางประหรอม ชูแสง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายพล บัวจันทร์
  7. นายพล บัวจันทร์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายพล บัวจันทร์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิไล เจริญขุน
  8. นายวิไล เจริญขุน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวิไล เจริญขุน กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุรพล คลิ้งคล้าย
  9. นายสุรพล คลิ้งคล้าย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสุรพล คลิ้งคล้าย กรรมการ รับจ้าง
 • นางกมลมาลย์ ชูทอง
  10. นางกมลมาลย์ ชูทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางกมลมาลย์ ชูทอง กรรมการ รับจ้าง