ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์

          สาขาลำดับที่  175   วันที่รับตำแหน่ง 19 มิ.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 ก.ย. 2538    วันที่ครบวาระ 18 มิ.ย. 2558
สาขาพรรค ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์                
ที่ตั้งสาขาพรรค 207/17 ม.4 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทรศัพท์ 073-431405                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสงคราม อาวภาค
  1. นายสงคราม อาวภาค
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสงคราม อาวภาค ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอุดม จันทร์เพ็ญ
  2. นายอุดม จันทร์เพ็ญ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอุดม จันทร์เพ็ญ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธนเทพ ทองวุ่น
  3. นายธนเทพ ทองวุ่น
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายธนเทพ ทองวุ่น เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายพิศาล แก้วปัญญา
  4. นายพิศาล แก้วปัญญา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายพิศาล แก้วปัญญา รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นางจุฑามาศ วรรณะรังษร
  5. นางจุฑามาศ วรรณะรังษร
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางจุฑามาศ วรรณะรังษร เหรัญญิก ทำสวน
 • นายอับดุลอามัน แวสุหลง
  6. นายอับดุลอามัน แวสุหลง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายอับดุลอามัน แวสุหลง นายทะเบียนสมาชิกสาขา ทำสวน
 • นายอับดุลรอหีม ยีดำ
  7. นายอับดุลรอหีม ยีดำ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอับดุลรอหีม ยีดำ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางนวลน้อย แก้วมณีสุข
  8. นางนวลน้อย แก้วมณีสุข
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางนวลน้อย แก้วมณีสุข กรรมการ รับจ้าง
 • ด.ต.คณิต แก้วมรกต
  9. ด.ต.คณิต แก้วมรกต
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 ด.ต.คณิต แก้วมรกต กรรมการ ข้าราชการบำนาญ
 • นางสุวรรณา แสงจันทร์
  10. นางสุวรรณา แสงจันทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสุวรรณา แสงจันทร์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางชะอุ่ม นนทิกาล
  11. นางชะอุ่ม นนทิกาล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางชะอุ่ม นนทิกาล กรรมการ รับจ้าง