พังงา เขต.2 อ.ท้ายเหมือง

          สาขาลำดับที่  67   วันที่รับตำแหน่ง 20 ก.ย. 2554
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 23 ก.พ. 2543    วันที่ครบวาระ 19 ก.ย. 2556
สาขาพรรค พังงา เขต.2 อ.ท้ายเหมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 86 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ 076-571225-6          โทรสาร  076-432199            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสมบัติ กิไพโรจน์
  1. นายสมบัติ กิไพโรจน์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสมบัติ กิไพโรจน์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายกัมพล ไพสิฐการ
  2. นายกัมพล ไพสิฐการ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายกัมพล ไพสิฐการ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสมพร จินดารศิริพันธ์
  3. นายสมพร จินดารศิริพันธ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสมพร จินดารศิริพันธ์ เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายสมชิต จิ้วเส้ง
  4. นายสมชิต จิ้วเส้ง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสมชิต จิ้วเส้ง รองเลขานุการ เกษตรกร
 • นายสุเทพ บุญเฉิด
  5. นายสุเทพ บุญเฉิด
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสุเทพ บุญเฉิด เหรัญญิก เกษตรกร
 • น.ส.นงเยาว์ กิไพโรจน์
  6. น.ส.นงเยาว์ กิไพโรจน์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.นงเยาว์ กิไพโรจน์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา แม่บ้าน
 • นายกุลธรรม ฐานะรักษ์
  7. นายกุลธรรม ฐานะรักษ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายกุลธรรม ฐานะรักษ์ โฆษกสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายถวิล ดีแท้
  8. นายถวิล ดีแท้
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายถวิล ดีแท้ กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายวิรัตน์ ใสเกื้อ
  9. นายวิรัตน์ ใสเกื้อ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวิรัตน์ ใสเกื้อ กรรมการ เกษตรกร
 • นายสุเทพ เนตรพลอย
  10. นายสุเทพ เนตรพลอย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสุเทพ เนตรพลอย กรรมการ เกษตรกร
 • นางวีณา ชวนชอบ
  11. นางวีณา ชวนชอบ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางวีณา ชวนชอบ กรรมการ รับจ้าง