พัทลุง เขต 1 อ.เมืองพัทลุง

          สาขาลำดับที่  114   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 ต.ค. 2529    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค พัทลุง เขต 1 อ.เมืองพัทลุง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 128 ม.9 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 086-4900964          โทรสาร  074-621793            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสุพัฒ ชาตรี
  1. นายสุพัฒ ชาตรี
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสุพัฒ ชาตรี ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นายจำนงค์ นิลรัตน์
  2. นายจำนงค์ นิลรัตน์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายจำนงค์ นิลรัตน์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธรรมนูญ ขุนยัง
  3. นายธรรมนูญ ขุนยัง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายธรรมนูญ ขุนยัง เลขานุการ รับจ้าง
 • นางไพบูลย์ สารานุรักษ์
  4. นางไพบูลย์ สารานุรักษ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางไพบูลย์ สารานุรักษ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายทอง หนูเกื้อ
  5. นายทอง หนูเกื้อ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายทอง หนูเกื้อ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายจตุพล ฤทธิ์ตรีเนียม
  6. นายจตุพล ฤทธิ์ตรีเนียม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายจตุพล ฤทธิ์ตรีเนียม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประกอบ รุ่งทอง
  7. นายประกอบ รุ่งทอง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายประกอบ รุ่งทอง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.เกษร รักพวก
  8. น.ส.เกษร รักพวก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.เกษร รักพวก กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.วรรณา แทนชู
  9. น.ส.วรรณา แทนชู
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.วรรณา แทนชู กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ราตรี คงเม่ง
  10. น.ส.ราตรี คงเม่ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.ราตรี คงเม่ง กรรมการ รับจ้าง
 • นางประคอง ขุนรัตน์
  11. นางประคอง ขุนรัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางประคอง ขุนรัตน์ กรรมการ รับจ้าง