พัทลุง เขต 2 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  186   วันที่รับตำแหน่ง 24 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 04 ม.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 23 ต.ค. 2557
สาขาพรรค พัทลุง เขต 2 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 35 ซ.12(ถ.ราเมศวร์) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 084-8620288          โทรสาร  074-612296            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายอรุณรัตน์ ชูทับ
  1. นายอรุณรัตน์ ชูทับ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายอรุณรัตน์ ชูทับ ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นายนิยม ขำแก้ว
  2. นายนิยม ขำแก้ว
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายนิยม ขำแก้ว รองประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายสมใจ นุ่นยัง
  3. นายสมใจ นุ่นยัง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสมใจ นุ่นยัง เลขานุการ รับจ้าง
 • นางวรรณี พิทักษ์ธรรม
  4. นางวรรณี พิทักษ์ธรรม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางวรรณี พิทักษ์ธรรม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางประไพ จันทร์คงช่วย
  5. นางประไพ จันทร์คงช่วย
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางประไพ จันทร์คงช่วย เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายพิทักษ์ ชูถนอม
  6. นายพิทักษ์ ชูถนอม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายพิทักษ์ ชูถนอม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางสมเจตน์ เกื้อรักษ์
  7. นางสมเจตน์ เกื้อรักษ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางสมเจตน์ เกื้อรักษ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสิทธิพงศ์ หนูชูชัย
  8. นายสิทธิพงศ์ หนูชูชัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสิทธิพงศ์ หนูชูชัย กรรมการ รับจ้าง
 • นายสาคร จันทร์แทน
  9. นายสาคร จันทร์แทน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสาคร จันทร์แทน กรรมการ เกษตรกร
 • นายธวัฒน์ บัวศรี
  10. นายธวัฒน์ บัวศรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายธวัฒน์ บัวศรี กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมใจ คงหนู
  11. นายสมใจ คงหนู
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสมใจ คงหนู กรรมการ รับจ้าง