พัทลุง เขต 3 อ.ตะโหมด

          สาขาลำดับที่  11   วันที่รับตำแหน่ง 10 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 19 ก.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 09 ต.ค. 2557
สาขาพรรค พัทลุง เขต 3 อ.ตะโหมด                
ที่ตั้งสาขาพรรค 629 ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93170
โทรศัพท์ 082-2635769 (ต้อย)          โทรสาร  074-695877            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายประเสริฐ ดำสุด
  1. นายประเสริฐ ดำสุด
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายประเสริฐ ดำสุด ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายภิญโญ เผือกพรหม
  2. นายภิญโญ เผือกพรหม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายภิญโญ เผือกพรหม รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพิสิษฐ์	มรุเศรษฐ์
  3. นายพิสิษฐ์ มรุเศรษฐ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพิสิษฐ์ มรุเศรษฐ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายณรงค์	 แก้วมณี
  4. นายณรงค์ แก้วมณี
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายณรงค์ แก้วมณี รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางยุพิน สงทับ
  5. นางยุพิน สงทับ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางยุพิน สงทับ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเสนอ	สุขชุม
  6. นายเสนอ สุขชุม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเสนอ สุขชุม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายวิจิตร สุขเอียด
  7. นายวิจิตร สุขเอียด
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายวิจิตร สุขเอียด โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธานุพล ขวัญสกุล
  8. นายธานุพล ขวัญสกุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายธานุพล ขวัญสกุล กรรมการ รับจ้าง
 • นายสวัสดิ์ ยิ้มแก้ว
  9. นายสวัสดิ์ ยิ้มแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสวัสดิ์ ยิ้มแก้ว กรรมการ รับจ้าง
 • นายริน ขาวนวล
  10. นายริน ขาวนวล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายริน ขาวนวล กรรมการ รับจ้าง
 • นางอำพร สุขารมย์
  11. นางอำพร สุขารมย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางอำพร สุขารมย์ กรรมการ รับจ้าง