ภูเก็ต เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  115   วันที่รับตำแหน่ง 21 ส.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 28 ต.ค. 2529    วันที่ครบวาระ 20 ส.ค. 2557
สาขาพรรค ภูเก็ต เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 48 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212042          โทรสาร  076-217344            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวีระศักดิ์ สุขสมบูรณ์
  1. นายวีระศักดิ์ สุขสมบูรณ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวีระศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายทวีศักดิ์ ฉวีพงษ์ประทีป
  2. นายทวีศักดิ์ ฉวีพงษ์ประทีป
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายทวีศักดิ์ ฉวีพงษ์ประทีป รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสำราญ อรรถสุทธิสิน
  3. นายสำราญ อรรถสุทธิสิน
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสำราญ อรรถสุทธิสิน เลขานุการ รับจ้าง
 • นายนิทัศน์ ตันติพิริยะพงศ์
  4. นายนิทัศน์ ตันติพิริยะพงศ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายนิทัศน์ ตันติพิริยะพงศ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายเกติจินต์ กุสลกิตติ
  5. นายเกติจินต์ กุสลกิตติ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายเกติจินต์ กุสลกิตติ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นางกมลศรี อิทธิพรชัย
  6. นางกมลศรี อิทธิพรชัย
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางกมลศรี อิทธิพรชัย นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายวิโรจน์ คงสำราญ
  7. นายวิโรจน์ คงสำราญ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายวิโรจน์ คงสำราญ โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายประเสริฐ อุทัยรัตน์
  8. นายประเสริฐ อุทัยรัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายประเสริฐ อุทัยรัตน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางปราณีต นาดอน
  9. นางปราณีต นาดอน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางปราณีต นาดอน กรรมการ รับจ้าง
 • นางพัทธนันท์ ธรรมประดิษฐ์
  10. นางพัทธนันท์ ธรรมประดิษฐ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางพัทธนันท์ ธรรมประดิษฐ์ กรรมการ รับจ้าง