ภูเก็ต เขต 2 อ.ถลาง

          สาขาลำดับที่  183   วันที่รับตำแหน่ง 21 ส.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 04 พ.ย. 2541    วันที่ครบวาระ 20 ส.ค. 2557
สาขาพรรค ภูเก็ต เขต 2 อ.ถลาง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 129/17 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-386841          โทรสาร  076-386840            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวัชรินทร์ ดุมลักษณ์
  1. นายวัชรินทร์ ดุมลักษณ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวัชรินทร์ ดุมลักษณ์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสนาน เฉิดฉาย
  2. นายสนาน เฉิดฉาย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสนาน เฉิดฉาย รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายอธิพงษ์ คงนาม
  3. นายอธิพงษ์ คงนาม
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายอธิพงษ์ คงนาม เลขานุการ รับจ้าง
 • นายอนุรักษ์ หงษ์วงศ์ไพศาล
  4. นายอนุรักษ์ หงษ์วงศ์ไพศาล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายอนุรักษ์ หงษ์วงศ์ไพศาล รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายสาโรจน์ ถวายเชื้อย
  5. นายสาโรจน์ ถวายเชื้อย
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสาโรจน์ ถวายเชื้อย เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นายจิตร พาหุกาญจน์
  6. นายจิตร พาหุกาญจน์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายจิตร พาหุกาญจน์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายณัฐภน อธิอุดมผล
  7. นายณัฐภน อธิอุดมผล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายณัฐภน อธิอุดมผล โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสมพร บายศรี
  8. นายสมพร บายศรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสมพร บายศรี กรรมการ นักธุรกิจ
 • พ.ต.ท.พร ลิพอนเขต
  9. พ.ต.ท.พร ลิพอนเขต
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 พ.ต.ท.พร ลิพอนเขต กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายวิบูลย์ เขียวหวาน
  10. นายวิบูลย์ เขียวหวาน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายวิบูลย์ เขียวหวาน กรรมการ นักธุรกิจ
 • นางเบญจมาศ ช่วยเกื้อ
  11. นางเบญจมาศ ช่วยเกื้อ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางเบญจมาศ ช่วยเกื้อ กรรมการ นักธุรกิจ